Service & onderhoud 24/7

Altijd paraat

Bij stroomstoringen en mankementen aan uw generator biedt JP Generators 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning. Specialistische hulp die afgestemd is op uw situatie. JP Generators is altijd bereikbaar en in staat om u te helpen, ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend.

Onderhoud, storingen en spoedeisende zaken

JP Generators verleent service en onderhoud op alle merken aggregaten met een vermogen van 5 kVA tot 2500 kVA.

JP Generators B.V. is sinds 01.03.2018 door KIWA SCIOS gecertificeerd voor het uitvoeren van scope 4, 7c en 9:

 • Eerste of Bijzondere Inspectie/keuring (EBI), scope 4 (dieselmotoren) en 7c (olietoevoerleiding)
 • Periodiek Onderhoud (PO) , scope 4 (dieselmotoren)
 • Periodieke Inspectie/keuring (PI), scope 4 (dieselmotoren) en 7c (olietoevoerleiding)
 • Keuring elektrische arbeidsmiddelen , scope 9

Inspectie van noodstroomaggregaten, brandstofleidingen en emissiemetingen zijn wettelijk verplicht.
De milieueisen waaraan een bedrijf moet voldoen zijn vastgelegd in het activiteitenbesluit. Per 2016 moeten alle noodstroomaggregaten door een SCIOS gecertificeerde organisatie onderhouden, gekeurd en periodiek geïnspecteerd worden. Dit is een eis van verzekeraars en overheidsinstanties. Een gecertificeerde organisatie staat voor kwaliteit en vakmanschap.
Bij een Eerste Bijzondere Inspectie en bij een Periodieke Inspectie wordt gecontroleerd of zowel de noodstroomaggregaat als ook de brandstofleidingen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. We controleren uw installatie aan de hand van de laatste wettelijke richtlijnen en normen.
Wij stellen een installatiedossier samen waarin wordt vastgelegd de datagegevens, documentatie, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, logboek, schema’s, informatie van randapparatuur, voorzieningen, instructies en aanwijzingen. Dit dossier is het ‘basisverslag‘ dat bij de installatie bewaard moet worden. Werkzaamheden en bevindingen worden in het onderhouds- en inspectierapport vastgelegd. Als blijkt dat er nog onderhoud of reparatie moet worden gedaan, is men wettelijk verplicht dit eerst uit te voeren. Na goedkeuring wordt door het SCIOS een certificaat afgegeven.
Met deze documenten kan de eigenaar/beheerder aantonen dat de installatie aan de eisen van de milieuwetgeving voldoet.

Tijdens de inspectie voeren wij de volgende controles aan de omgeving van de installatie uit:

 •  Controle stookruimte volgens NEN 3028 en 1078
 •  Controle be- en ontluchtingsopeningen
 •  Controle afmeting en werking afvoersysteem
 •  Controle veiligheidsvoorzieningen in de stookruimte
 •  Controle opname stookruimten beveiligingsplan gebouw
 •  Controle noodzaak en werking van de calamiteitenafsluiter
 •  Controle vluchtwegen stookruimte

Wij controleren ook of u een logboek van de installatie heeft, er een elektrisch werkingsschema met de noodzakelijke revisies van de installatie is en er bedienings- en onderhoudsvoorschriften zijn.
Wij brengen advies uit over de onderhoudstoestand van de installatie en welke aanpassingen er gedaan kunnen worden om de installatie te optimaliseren.

Voor het uitvoeren van een EBI of PI inspectie van de installatie is het volgende nodig (door u of fabrikant/leverancier aan te leveren) :

 • Inbedrijfstellingsrapportage fabrikant/leverancier
 • Onderhoudsrapporten periodiek onderhoud fabrikant/leverancier
 • Basisverslag EBI, als er een PI wordt uitgevoerd
 • Elektrisch werkingsschema
 • Bedieningshandleidingen
 • Bovenstaande zal/kan onderdeel zijn van het installatiedossier

Zijn de EBI rapporten niet aanwezig of niet in te zien dan dient er eerst een EBI van de installatie uitgevoerd te worden.
Een inspectie van de olietoevoerleidingen van de installatie kan bestaan uit:

 • Eerste Inspectie van een bestaande olietoevoerleiding (EBI)
 • Eerste Inspectie van een nieuwe olietoevoerleiding (EBI)
 • Periodieke Inspectie van een bestaande olietoevoerleiding (PI)

Periodieke inspecties, keuringen, metingen en degelijk onderhoud  zorgen voor goed functionerende noodstroomaggregaten. Dit heeft als resultaat:

Energiebesparing door optimale verbranding
Beter voor het milieu: minder uitstoot van schadelijke stoffen
Veiligere werkomgeving
Bij schade vragen verzekeraars naar rapporten van keuring en onderhoud
SCIOS zorgt voor snellere afwikkeling van overheidscontroles

SCIOS heeft een centraal afmeldsysteem beschikbaar waarin wij als gecertificeerd bedrijf de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden en de emissiemetingen afmelden. Milieuambtenaren en andere toezichthouders hebben toegang tot dit systeem en kunnen direct nakijken welke bedrijven binnen hun regio aan de inspectieverplichting hebben voldaan. Een controle bij uw bedrijf is dan ook niet meer nodig. Dit levert u een tijdsbesparing op.

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor het effectief uitvoeren van inspecties en goed onderhoud. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van de overheid en van verzekeraars. Een EBI wordt uitgevoerd wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd of wanneer er nog niet eerder een SCIOS inspectie heeft plaats gevonden.

Periodieke inspectie(PI) is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand, hier hoort ook de brandstofleiding bij.

De inspectie van de aggregaten is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven een door de overheid gestelde grens komt. Dit geldt ook voor de brandstofleidingen (olie en gas).

Ook is JP Generators SCIOS gecertificeerd voor scope 9, het periodiek keuren van elektrische arbeidsmiddelen.
Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen zorgt voor risico’s. Het is aan de werkgever en de werknemer om die risico’s zo veel mogelijk te beperken.

De Periodieke Inspectie op basis van de NEN 3140 door een gecertificeerd bedrijf helpt de werkgever bij het minimaliseren van de risico’s. Het is de manier om ervoor te zorgen dat de werkgever voor zijn elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen de wettelijke zorgplicht nakomt.

De SCIOS inspectie volgens scope 9 is gebaseerd op NEN 3140. De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van een vaststaand inspectieplan. Dit plan is vastgesteld op basis van een risico-inschatting en optimale werking.

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers. Door het uitvoeren van een inspectie aan de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen volgens scope 9 voldoet de werkgever aan deze vereiste.

Onze onderhouds- en storingsdienst staat 24/7 paraat. Bel voor spoedeisende zaken: +31 (0) 6 14 85 65 64.